Regulamin
Sklepu internetowego Wydawnictwa Lira

§1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://wydawnictwolira.pl/,zwany dalej SKLEPEM jest prowadzony i administrowany przez Lira Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Chrystiana Szucha 11 lok. 30, 00-580 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000658401, NIP:9512426994; REGON:36633970000000, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 50 000,00 zł, zwaną dalej „SPRZEDAWCĄ” lub „ADMINISTRATOREM”.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze SKLEPU. Określa zasady korzystania ze SKLEPU oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem SKLEPU.
 3. SPRZEDAWCA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SKLEPU z infrastrukturą techniczną KLIENTA.
 4. Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga zakładania KONTA. Składanie zamówień przez KLIENTA na PRODUKTY znajdujące się w asortymencie SKLEPU możliwe jest albo po założeniu KONTA zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację ZAMÓWIENIA bez zakładania KONTA.
 5. KLIENT powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na https://wydawnictwolira.pl/ lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
Definicje

 1. Sprzedawca albo Administrator– Lira Publishing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 1/78, 02-798 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000658401, NIP:9512426994; REGON:36633970000000, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 5 000,00 zł,
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument –Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca –Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wydawnictwolira.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto– konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres SPRZEDAWCY podany w § 1 ust. 1.

§4
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia z katalogu PRODUKTÓW znajdującego się na stronie https://wydawnictwolira.pl/i obejmującego m.in. książki oraz pliki elektroniczne e-book, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) w celu dodania do KOSZYKA;
 3. zalogować się do SKLEPU lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. po zalogowaniu się do SKLEPU i po przejściu do KOSZYKA wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7ust. 4 a następnie kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7ust.4.
 6. Po złożeniu zamówienia KLIENT otrzymuje potwierdzenie wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 7. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY, prowadzonego przez L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Budowlanych 64F, 80-298 Gdańsk, na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 8. KLIENT ma do wyboru różne formy dostawy wskazane szczegółowo w załączniku Warunki sprzedaży i dostawy.
 9. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w dokumencie Warunki sprzedaży i dostawy. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.
 10. W wypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w paczkomacie, KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY we wskazanej w zamówieniu lokalizacji i w terminie podanym w przesłanej informacji. W przypadku nieodebrania zamówienia we wskazany terminie SPRZEDAWCA składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin odbioru przesyłki przez KLIENTA. W tym samym terminie Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.
 11. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od sposobu wybranego przez KLIENTA. SPRZEDAWCA przyjmuje zapłatę za zamówione PRODUKTY tylko w formie przedpłaty. Płatności za zamówienie mogą być realizowane przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie https://wydawnictwolira.pl/.
 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, doręczana KLIENTOWI drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 13. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie SKLEPU sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 14. SPRZEDAWCA nie realizuje zamówień z zagranicy i na adresy zagraniczne.

§5.
Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po ostatecznym zatwierdzeniu i opłaceniu zamówienia przez KLIENTA, KLIENT nie jest uprawniony do samodzielnej jego modyfikacji.
 2. Wszelką korespondencję w sprawie ewentualnych zmian czy anulowania opłaconego zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wydawnictwolira.pl albo listownie na adres: Lira Publishing Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 1/78, 02-798 Warszawa.

§6.
Ceny

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i formy płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie Warunki sprzedaży i dostawy.
 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 3. Ceny PRODUKTÓW podane w SKLEPIE są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny podane w SKLEPIE nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w innych kanałach dystrybucji prowadzonych przez SPRZEDAWCĘ.

§7.
Termin realizacji zamówień

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od daty otrzymania zapłaty przez SPRZEDAWCĘ.
 2. Termin dostawy PRODUKTÓW KLIENTOWI uzależniony jest od wybranego sposobu realizacji zamówienia i podany jest na stronie Warunki sprzedaży i dostawy.
 3. Zamówienie złożone do godziny 13.00 danego dnia roboczego rejestrowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 danego dnia roboczego albo w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie do realizacji (kompletacji) zostaje przekazane po otrzymaniu zapłaty przez SPRZEDAWCĘ.
 5. Zapłata zwykłym przelewem bankowym za złożone zamówienie  powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zamówienia.
 6. W przypadku braku zapłaty za zamówione PRODUKTY SPRZEDAWCA składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy i o anulowaniu złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres KLIENTA podany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku PRODUKTÓW z działu „Zapowiedzi” realizacja (kompletacja) zamówień następuje dopiero w momencie pojawienia się towarów w magazynie SPRZEDAWCY.

§8.
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Informację o prawie odstąpienia od umowy we wskazanym terminie SPRZEDAWCA przesyła KONSUMENTOWI wraz zakupionym PRODUKTEM. Jeżeli jednak KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KONSUMENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy KONSUMENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@wydawnictwolira.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Lira Publishing Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 1/78, 02-798Warszawa z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia KONSUMENTA przesyła KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.
 8. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. KONSUMENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT. W przypadku, gdy KONSUMENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy użyciu karty kredytowej lub innej różnej od przelewu bankowego, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 11. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY przesyłką lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ. Adresem do zwrotu PRODUKTU SPRZEDAWCY jest adres magazynu SPRZEDAWCY tj. L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o., ul. Budowlanych 64F, 80-298 Gdańsk z dopiskiem „Sklep internetowy LIRA”.
 12. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI, w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 15. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI, w przypadku dostarczania przez SPRZEDAWCĘ treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez SPRZEDAWCĘ o utracie prawa odstąpienia od umowy

§9.
Reklamacje

 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556–576.
 3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym KLIENT poinformował SPRZEDAWCĘ, (IV) została wydana KLIENTOWI w stanie niezupełnym.Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do SPRZEDAWCY reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 5. a) wymiany towaru na nowy;
  b) naprawy towaru;
  c) obniżenia ceny;
  d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
 7. a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
  c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 8. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
 9. a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
  albo
  b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 10. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 11. SPRZEDAWCA ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, a SPRZEDAWCA nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że SPRZEDAWCA uznał żądanie KLIENTA za uzasadnione.
 12. PRZEDSIĘBIORCA traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił SPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KONSUMENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy 13. a 24. miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 14. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub e-mailowo na adres e-mail: sklep@wydawnictwolira.pl
 15. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres magazynu SPRZEDAWCY tj. L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza Sp. z o.o., ul.Budowlanych 64F, 80-298 Gdańsk z dopiskiem „Sklep internetowy LIRA-Reklamacja” .
 16. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§10.
Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lira Publishing Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 1/78, 02-798 Warszaw; KRS:0000658401, NIP:9512426994; REGON:36633970000000.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W trakcie zakładania KONTA w SKLEPIE albo składania zamówienia w SKLEPIE KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA, w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia a jeżeli KLIENT wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia KONTA albo do czasu upływu terminu na wykonanie prawa wskazanego w § 8 ust. 1 albo § 9 ust. 3.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

§11.
Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Wydawnictwa Lira

 1. SKLEP służy nabywaniu przez KLIENTÓW PRODUKTÓW znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 2. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności SKLEPU wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 4. Korzystanie z funkcjonalności SKLEPU jest dobrowolne.
 5. Rejestracja na stronie SKLEPU jest bezpłatna.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie SKLEPU treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 7. Składanie zamówień w SKLEPIE przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony SKLEPU przez Klienta, umożliwiających:
  a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  b) utrzymania sesji Klienta,
  c) dostosowania strony SKLEPU do potrzeb Klientów,
  d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania SKLEPU,
  e) tworzenia statystyk oglądalności podstron strony SKLEPU.
 9. Strona SKLEPU używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się tutaj: Polityka prywatności.
 10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony SKLEPU, komentarzy lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@wydawnictwolira.pl lub listownie na adres ADMINISTRATORA.
 11. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 12. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres: sklep@wydawnictwolira.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez SKLEP są zawierane w języku polskim.
 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje KLIENTÓW z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację treści zmienionego Regulaminu na stronie SKLEPU.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.